การเลือกสีสำคัญต่อการรับจ้างออกแบบทำเว็บไซต์อย่างไร

46

รับจ้างออกแบบทำเว็บไซต์ คือการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ภายใน นอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว ยังรวมถึงการใช้งานที่ง่าย สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ออกแบบด้วย ซึ่งสีนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เพราะสีคือสิ่งที่สามารถดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาดู หรือใช้งานเว็บไซต์ และสียังสามารถสื่ออารมณ์ของแบรนด์สินค้าได้ว่าเป็นสินค้าประเภทใด สียังช่วยให้การแสดงสินค้าหรือบริการภายในเว็บไซต์ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และสียังมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถทำให้ผู้ใช้งานติดใจ หรือสนใจอยากเข้าชมเยี่ยมเว็บไซต์อีกได้ และยังช่วยให้เว็บไซต์น่าเชื่อถือ และจะทำการคุมโทนสี เพราะแต่ละเว็บไซต์ไม่ควรใช้สีมากกว่า 5 สี เพราะสีสันที่มากเกินไปจะทำให้เว็บไซต์ดูฉูดฉาดเกินไป เมื่อมองจะทำให้รู้สึกไม่สบายตา หรือตาลายได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ได้เป็นอย่างมาก

รับจ้างออกแบบทำเว็บไซต์

หลักการเลือกสีสำหรับการทำเว็บไซต์บริษัท

การเลือกสีในการทำเว็บไซต์บริษัทมีความสำคัญมาก เพราะสีคือสิ่งที่สามารถกำหนดอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ พร้อมกระตุ้นการรับรู้ทางด้านจิตใจของมนุษย์ได้ดี ดังนั้นสีที่ใช้จำเป็นต้องสอดรับกับเนื้อหา และจุดประสงค์ของเว็บไซต์ที่ออกแบบ โดยพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดความรู้สึกอย่างไรต่อเนื้อหาที่ได้อ่าน รูปแบบของสีที่สายตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. สีโทนร้อน (Warm Colors) คือสีที่สื่อถึงความอบอุ่น ปลอบโยน และสามารถกระตุ้นความสุขได้ เมื่อนำมาใช้ในเว็บไซต์ก็จะทำให้ผู้เข้าชมเกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวา และมีแรงผลักดันเพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยดึงดูดให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความรู้สึกสนใจและอยากติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ได้มากขึ้น
 2. สีโทนเย็น (Cool Colors) คือสีที่สื่อถึงความสุภาพ อ่อนโยน เมื่อนำมาใช้ในเว็บไซต์ก็จะทำให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลาย และสนุกเพลิดเพลินมากขึ้น และยังเพิ่มโอกาสในการโน้มน้าวในในระยะยาวได้อีกด้วย
 3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) คือสีที่เกิดจากการผสมผสานเข้ากับสีอื่น ๆ เพื่อให้เกิดสีที่สื่อถึงอารมณ์ที่เป็นกลางได้มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ

เมื่อทราบถึงสีที่สื่ออารมรณ์ต่าง ๆ แล้ว การคุมโทนสีคือสิ่งที่ควรแจ้งให้ผู้พัฒนาเว็บทราบด้วย โดยหลักในการเลือกโทนสีสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่พบได้ทั่วไปนั่นมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • Monochrome คือการแสดงสีเพียงสีเดียว เป็นการเลือกใช้สีโทนเดียว เพียงแต่จะปรับเพิ่มหรือลดความเข้มของสีเข้าไป รวมถึงขนาดพื้นที่ของสีเพื่อสื่อถึงอารมณ์ของเว็บไซต์ที่ต้องการสื่อสาร เป็นวิธีการที่ช่วยให้เนื้อหาของเว็บไซต์โดดเด่นมากขึ้น แต่ต้องระมัดระวังการใช้งานเพราะอาจดูไม่สดใส น่ามองได้
 • Dyad คือการใช้สีเพียงสองสีที่อยู่ตรงกันข้าม เพื่อให้เกิดเป็นภาพตัดของคู่สีที่มีความแตกต่างและโดดเด่น ช่วยให้เกิดความสวยงาม และความแตกต่างได้ แต่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมเพื่อความลงตัว
 • Triad คือการใช้สีที่เข้ากันในวงล้อสีตามตำแหน่งที่เขื่อมกันเป็นรูปสามเหลี่ยมจตุรัส การเลือกสีจะทำโดยวาดรูปสามเหลี่ยมบนวงล้อสี เพื่อกำหนดสีที่สามารถเข้ากัน
 • Split Complementary เป็นหลักการเลือกสีที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับรูปสามเหลี่ยมเหมือนกับ Triad แต่ฐานของสามเหลี่ยม Split Complementary นั้นจะมีลักษณะที่บีบแคบกว่า
 • Analogous เป็นหลักการเลือกโทนสีที่ใกล้เคียงกัน 3 โทนสี
 • Tetrad เป็นหลักการเลือกโทนสีในวงล้อทสีในรูปแบบสี่้หลี่ยม

ประโยชน์ของสี

เพราะสีสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึก และความหมายของเว็บไซต์ได้ดี การเลือกสีที่แสดงในเว็บไซต์จึงมีความสำคัญมาก ควรเลือกสีที่เหมาะสมกับเนื้อหา รูปลักษณ์ของแบรนด์ หรือธุรกิจนั้น รวมถึงจุดประสงค์ของเว็บไซต์นั้น ๆ หากเลือกสีไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เว็บไซต์ขาดความน่าสนใจ ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานเกิดความประทับใจได้ โดยประโยชน์ที่สำคัญ ๆ ของสีนั้นมีดังต่อไปนี้

 1. การสร้างความน่าสนใจ การใช้สีอาจช่วยชักนำให้ผู้ใช้งานเกิดความสนใจเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญในเว็บไซต์ได้ และทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอยากติดตามเนื้อหานั้น ๆ ได้มากขึ้น ส่วนมากการพัฒนาจึงมักใช้สีเพื่อใช้แสดงข้อมูลใหม่ ๆ โปรโมชั่นพิเศษ หรือเนื้อหาส่วนที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักได้
 2. การสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล บางครั้งความสัมพันธ์ของข้อมูลอาจไม่ชัดเจนนัก ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสน อาจใช้สีที่เข้าคู่กันเพื่อแสดงถึงความสัมในเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน หรือมีความสำคัญเท่า ๆ กันได้
 3. การแบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น แสดงถึงความเชื่อมโยงของเนื้อหาด้วยสีที่เหมือนกัน และยังช่วยแบ่งแยกเนื้อหาอื่นด้วยสีที่ต่างกันได้
 4. ความชัดเจนของแบรนด์ หรือธุรกิจนั้น ๆ การดึงดูดความสนใจของผู้ชมตามเนื้อหาและเข้าใจในแบรนด์ได้ดีมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมการใช้สีเขียว หรือสีที่สื่อถึงธรรมชาติจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับสินค้าได้
 5. การกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเกิดการตอบสนองกับเว็บไซต์นั้น เพราะผู้ใช้งานแต่ละคนล้วนมีความรู้สึกสัมพันธ์กับสีบางสีได้มากเป็นพิเศษ หากสีที่เลือกใช้ มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อเว็บไซต์ได้มากขึ้น
 6. การจัดระเบียบเนื้อหาต่าง ๆ สีที่ใส่เอาไว้ในข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพประกอบจะช่วยให้เนื้อหาเหล่านั้นดูเป็นสัดส่วน และระเบยบน่ามองได้มากยิ่งขึ้น

สีคือองค์ประกอบสำคัญที่ต้องใช้พิจารณาในการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง ทั้งยังช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ขององค์กร หรือธุรกิจต่าง ๆ ได้ดี การนำสีประจำองค์กร หรือสีของโลโก้มาใช้เป็นสีหลักของเว็บไซต์จะช่วยให้ภาพจำขององค์กร หรือธุรกิจนั้น ๆ โดดเด่นมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสีอาจไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ หรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนก็ได้